ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย
นางสาวอัศรา โรจนพิบูลธรรม

นางสาวอัศรา โรจนพิบูลธรรม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เชียงใหม่
นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นายวัชรา ปลัดคุณ

นายวัชรา ปลัดคุณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ

นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ

นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายฉัตรชัย เลาวกุล

นายฉัตรชัย เลาวกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายนินนาท อ่อนหวาน

นายนินนาท อ่อนหวาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางตรึงจิต นพรัตน์ไกรลาศ

นางตรึงจิต นพรัตน์ไกรลาศ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

นายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายประสิทธิ์ อินทร์จันทร์

นายประสิทธิ์ อินทร์จันทร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายภาณุมาศ ภักดี

นายภาณุมาศ ภักดี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางวาสนา สายมา

นางวาสนา สายมา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายธรรมนูญ นิลวรรณ

นายธรรมนูญ นิลวรรณ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายหวาด หลักดี

นายหวาด หลักดี
สำนักงานอธิการบดี

นายประจัน ปัญโย

นายประจัน ปัญโย
มทร.ล้านนา เชียงใหม่


ตาก
นางศิริมาศ สวนพันธุ์

นางศิริมาศ สวนพันธุ์
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

นางรุ่งนภา จันทร์ปุ่ม

นางรุ่งนภา จันทร์ปุ่ม
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ

นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

นายทวีศักดิ์ มโนสืบ

นายทวีศักดิ์ มโนสืบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายพิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์

นายพิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางนฤมล กูลศิริศรีตระกูล

นางนฤมล กูลศิริศรีตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นางพิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์

นางพิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวมาลา เทพมณี

นางสาวมาลา เทพมณี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นายจักรรัฏฐ์ ธรรมจิต

นายจักรรัฏฐ์ ธรรมจิต
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นางกัลยา สุวรรณวิไล

นางกัลยา สุวรรณวิไล
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


น่าน
นายประสงค์ เหลี่ยมโสภณ

นายประสงค์ เหลี่ยมโสภณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายอัมพร นนทเสน

นายอัมพร นนทเสน
มทร.ล้านนา น่าน

นายศิริพงศ์ ปัญญาสิทธิ์

นายศิริพงศ์ ปัญญาสิทธิ์
มทร.ล้านนา น่าน

นายไพย์ลบ มุตะกาศ

นายไพย์ลบ มุตะกาศ
มทร.ล้านนา น่าน


พิษณุโลก
นายปิยะศักดิ์ คงวิริยะกุล

นายปิยะศักดิ์ คงวิริยะกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นางณิฐิมา เฉลิมแสน

นางณิฐิมา เฉลิมแสน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายยรรยง เฉลิมแสน

นายยรรยง เฉลิมแสน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายกมลศักดิ์ รัตนวงษ์

นายกมลศักดิ์ รัตนวงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายเลี้ยง ครุตช่วง

นายเลี้ยง ครุตช่วง
มทร.ล้านนา พิษณุโลก


ลำปาง
นางทองเพียร มะโนคำ

นางทองเพียร มะโนคำ
มทร.ล้านนา ลำปาง

นางพจนารถ นพนาคร

นางพจนารถ นพนาคร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายวีระ อินทร์นารี

นายวีระ อินทร์นารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายชัยธวัช จารุทรรศน์

นายชัยธวัช จารุทรรศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายอภินันทน์ จิตรเจริญ

นายอภินันทน์ จิตรเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางพิสมัย กฤตยาวัฒนกุล

นางพิสมัย กฤตยาวัฒนกุล
มทร.ล้านนา ลำปาง


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
นางสุมาลี ขลิบเงิน

นางสุมาลี ขลิบเงิน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นายชาย มะโนคำ

นายชาย มะโนคำ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นางมาลี ราชเครือ

นางมาลี ราชเครือ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นายยงยุทธ อินคำต๊ะ

นายยงยุทธ อินคำต๊ะ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นายแสวง ใจโน

นายแสวง ใจโน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. Copyright © RMUTL V.2021.9.13 All right reserved.